Algemene voorwaarden van ttp Papenburg GmbH

Hier kunt u onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden downloaden.

Algemene voorwaarden downloaden

I. Toepasselijkheid 

1) Uitsluitend onze voorwaarden zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2) Tegenbevestigingen met betrekking tot afwijkende handels- en verkoop- of leveringsvoorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Overeenkomstige handelsvoorwaarden van onze contractuele partners die van onze handelsvoorwaarden afwijken, maken ook dan geen deel uit van de overeenkomst, wanneer wij daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken. Onze algemene handelsvoorwaarden gelden ook wanneer wij op de hoogte zijn van voorwaarden van de contractpartner die in strijd zijn met of afwijken van onze handelsvoorwaarden. 

3) Onze handelsvoorwaarden gelden in hun huidige versie ook voor toekomstige besprekingen met onze contractuele partners. Oudere handelsvoorwaarden verliezen hierbij hun geldigheid. 

4) Wij hebben het recht onze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen met een redelijke kennisgeving. 

5) Derden - in het bijzonder onze medewerkers - zijn niet bevoegd mondelinge nevenafspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke contracten. De overeenkomstige verklaringen stellen geen verplichtingen ten laste van ons vast.

6) Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de overige bepalingen onverlet.

II. sluiting van het contract.

1) Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij anders vermeld. Bestellingen en contracten worden slechts aanvaard wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. We kunnen aanbiedingen accepteren die ons binnen 1 week worden gedaan.

2) Onze bestellingen moeten binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk worden bevestigd. Indien de bevestiging niet binnen deze termijn plaatsvindt, wordt de overeenkomst geacht niet te zijn gesloten.

3) Alle overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd. Van de schriftelijke vorm kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgezien.

4) Voor de technische uitvoering van een nieuwe profielvorm volgens de betreffende tekening behouden wij ons het recht voor, bij een niet correcte uitvoering van de profielvorm van het contract af te zien, zonder dat wij verder aanspraak kunnen maken op vergoeding van de betaalde gereedschapskosten.

III Voorwerp van de opdracht, prijzen.

1) Het voorwerp van de overeenkomst zijn de goederen in de soort en hoeveelheid zoals aangegeven in de schriftelijke bestelling of in de offerte.

2) De in de offerte of in de bestelling vermelde prijzen gelden voor alle diensten. Voor door ons bestelde goederen zijn de prijzen exclusief wettelijke belasting over de toegevoegde waarde en inclusief vrachtvrije levering voor ons op de plaats van uitvoering Papenburg, inclusief verpakking, tenzij anders overeengekomen. Wij zijn alleen verplicht de verpakking terug te nemen als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Emballage die door de leverancier afzonderlijk in rekening mag worden gebracht, mag door ons bij ontvangst worden geretourneerd en moet dan na terugzending door de leverancier tegen dezelfde waarde worden gecrediteerd. 

3) De overeengekomen prijzen gelden voor door ons te leveren goederen. Onze prijzen zijn in euro's. Standaardverpakking is inbegrepen indien schriftelijk overeengekomen. Belasting over de toegevoegde waarde, vrachtkosten en douanerechten alsmede extra kosten voor speciale verpakkingen zijn niet inbegrepen.
In geval van levering in het buitenland zal de levering franco Duitse grens plaatsvinden. Inklaringskosten of andere kosten die worden gemaakt wanneer de goederen de grens passeren worden niet door ons gedragen. Leveringen in het buitenland voor verzending vanuit Duitse of Nederlandse zeehavens geschieden F. O. B., maar onverzekerd. Bij bestellingen die een netto factuurwaarde van € 1.500 per levering niet overschrijden, worden de ordergerelateerde kosten, met name vrachtkosten, pro rata gefactureerd. Voor bestellingen af magazijn van een fabriekstak wordt geen vrachtvergoeding verleend. De verpakking kan niet worden teruggenomen, tenzij de Verpakkingsverordening of andere wettelijke bepalingen dit voorschrijven."

4) Indien de kosten van grondstoffen, lonen, energie of andere kosten na het uitbrengen van de offerte of na het sluiten van de overeenkomst aanzienlijke wijzigingen ondergaan, zijn wij gerechtigd een redelijke prijsaanpassing te verlangen, waarbij rekening wordt gehouden met de gewijzigde prijsfactoren, indien de leveringen of diensten niet binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst moeten worden verricht. Onze offertes verliezen hun geldigheid na 2 weken vanaf de datum van de offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5) Wij zijn niet verplicht vervolgopdrachten te aanvaarden en zijn niet gebonden aan de voor de eerste of verdere opdrachten overeengekomen prijzen. Indien de contractpartner niet instemt met een redelijke prijsaanpassing, hebben wij het recht ons zonder verdere kosten uit de overeenkomst terug te trekken.

6) De klant is verplicht te voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen van het land waar de door ons geleverde goederen door de klant worden geleverd of waar of waarin verdere levering of gebruik redelijkerwijs kan worden verwacht. Dit omvat - zonder beperking - met name etiketteringsvoorschriften, voorschriften inzake productveiligheid, enz.

IV. Vormen (gereedschappen)

1) De prijs voor matrijzen omvat ook de kosten voor eenmalige bemonstering, maar niet de kosten voor test- en verwerkingsapparatuur en voor door de koper geïnitieerde wijzigingen. De kosten van verdere bemonstering waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, zijn voor zijn rekening.

2) Tenzij anders overeengekomen, is en blijft de Leverancier eigenaar van de door de Leverancier zelf of door een door hem ingeschakelde derde voor de Koper vervaardigde matrijzen. De matrijzen worden slechts gebruikt voor bestellingen van de koper zolang deze zijn betalings- en acceptatieverplichtingen nakomt. De leverancier is alleen verplicht tot kosteloze vervanging van deze matrijzen indien deze nodig zijn om een gegarandeerde productiehoeveelheid aan de afnemer te leveren. De bewaarplicht van de leverancier vervalt twee jaar na de laatste levering van onderdelen uit de matrijs en voorafgaande kennisgeving aan de klant.

3) Indien de koper volgens de overeenkomst eigenaar wordt van de matrijzen, gaat de eigendom op hem over na volledige betaling van de koopprijs ervan. De overdracht van de matrijzen aan de koper wordt vervangen door opslag ten behoeve van de koper. Ongeacht de rechtsvordering tot teruggave van de matrijzen door de klant en ongeacht de levensduur van de matrijzen, heeft de leverancier recht op het exclusieve bezit ervan tot de beëindiging van het contract. De leverancier zal de matrijzen merken als eigendom van derden en ze op verzoek en op kosten van de klant verzekeren. 

4) Voor matrijzen die overeenkomstig lid 3 aan de besteller toebehoren en/of matrijzen die door de besteller in bruikleen worden gegeven, is de aansprakelijkheid van de leverancier met betrekking tot opslag en onderhoud beperkt tot zijn eigen zorg. De kosten voor onderhoud en verzekering zijn voor rekening van de klant. De verplichtingen van de leverancier vervallen indien de klant de matrijzen niet afhaalt binnen een redelijke termijn na voltooiing van de bestelling en een overeenkomstig verzoek daartoe. Zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan, heeft de leverancier in ieder geval een retentierecht op de matrijzen.  

V. Levering van materialen

1) Indien de materialen door de klant worden geleverd, worden zij tijdig en in perfecte staat geleverd voor rekening en risico van de klant met een redelijke hoeveelheidstoeslag van ten minste 5%. 

2) Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. Behalve in geval van overmacht draagt de Koper ook de bijkomende kosten voor productieonderbrekingen.  

VI. opleiding/verkoopbevordering

De koper en zijn bevoegde medewerkers zijn verplicht om deel te nemen aan de opleidingsprogramma's van ttp Papenburg, indien deze worden aangeboden, om de naleving van de uniforme marketing alsmede de optimalisering van de verkoop en de deskundigheid die nodig is voor de gekwalificeerde verkoop van de producten in overeenstemming met dit contract te waarborgen.

VII Scheepvaart, verzekering, risico-overdracht.

1) De levering van door ons te leveren goederen geschiedt door een vervoermiddel naar onze keuze, in de eerste plaats per vrachtwagen. Indien onze contractpartner een bijzondere wijze van verzending (bijv. expresse, luchtvracht) verlangt, komen de daardoor ontstane extra kosten voor zijn rekening.

2) Op schriftelijk verzoek van onze contractpartner worden de goederen op zijn kosten verzekerd tegen transport- en brandschade. Anders zijn wij niet verplicht een transportverzekering af te sluiten.

3) De verzending geschiedt op risico van onze contractpartner. De overdracht van het risico tijdens de verzending vindt plaats overeenkomstig § 447 lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) bij de overdracht van het voorwerp aan de vervoerder. Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of inontvangstneming wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vindt de risico-overgang plaats met de kennisgeving van gereedheid voor verzending.

VIII. Levering, bestelhoeveelheid, gebrek aan aanvaarding.

1) De in onze bestelling vermelde levertijd is bindend. De leverancier is verplicht ons onmiddellijk schriftelijk te informeren indien zich omstandigheden voordoen of aan hem duidelijk worden waaruit blijkt dat de levertijd niet kan worden gehaald. In geval van vertraging in de levering hebben wij recht op alle wettelijke aanspraken - in het bijzonder op vergoeding van de door de vertraging veroorzaakte schade, schadevergoeding en herroeping. Bovendien zijn wij in geval van vertraging in de uitvoering gerechtigd een bijzondere wijze van verzending (bijv. expresse-levering) te verlangen. De hiervoor gemaakte kosten komen ten laste van de in gebreke blijvende contractpartner. 

2) Levertijden voor door ons te leveren goederen zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In geval van overmacht of van onvoorziene belemmeringen die wij ondanks onze zorgvuldigheid niet kunnen voorkomen, zoals arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen in binnen- en buitenland waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, stroomstoringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, bedrijfsstoringen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn of bedrijfsbeperkingen bij leveranciers, worden de leveringstermijnen opgeschort voor de duur van de belemmering, ongeacht waar de belemmeringen zich voordoen. In geval van onmogelijkheid zijn wij ontslagen van onze verplichting tot nakoming. Onze contractpartner kan alleen aanspraak maken op schadevergoeding als er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

3) Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen. Contracten met overeengekomen deelleveringen (afroeporders) verplichten ons deelleveringen in ongeveer gelijke maandelijkse tranches te aanvaarden.

4) In geval van fabrikaten mogen de bestelde hoeveelheden met maximaal 10 % worden overschreden of onderschreden. In dat geval heeft de contractpartner recht op een overeenkomstige financiële vergoeding.

5) Indien onze contractpartner in gebreke blijft bij de aanvaarding of andere medewerkingsplichten schendt, blijft onze aanspraak op de contractueel overeengekomen tegenprestatie onaangetast (§ 326 lid 2 BGB). De schade en bijkomende kosten die te wijten zijn aan de vertraging in de aanvaarding komen ten laste van de contractuele partner die in gebreke blijft. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering gaat over op het tijdstip waarop het gebrek aan aanvaarding zich voordoet. 

6) Facturen voor door ons bestelde goederen worden ons op de dag van verzending afzonderlijk van de goederen toegezonden. Bij elke levering moet een leveringsbon worden gevoegd. Op facturen, afleveringsbonnen, vrachtbrieven en correspondentie moeten altijd het ordernummer en het materiaalnummer worden vermeld. Anders zijn wij niet verantwoordelijk voor vertragingen in de verwerking.

IX. Garantie en aansprakelijkheid.

1) Overeenkomstig § 377 lid 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) is de contractpartner verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk na levering door ons te controleren en eventuele gebreken onverwijld te melden. Wordt deze kennisgeving niet gedaan, dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd en berust de bewijslast voor eventuele alsnog gemelde gebreken bij de contractpartner. 

2) Geringe afwijkingen in hoeveelheid en verschillen in eenheden worden door de klant aanvaard voor zover zij in de handel gebruikelijk en redelijk zijn. Niet voor de hand liggende gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk 6 maanden na de risico-overgang schriftelijk worden gemeld. Na afloop van deze kennisgevingstermijn is het beroep op de garantie uitgesloten, voor zover de klant niet voldoet aan de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste verplichtingen, met name voor de onmiddellijke controle volgens § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

3) Beslissend voor de kwaliteit en het ontwerp van de gereedschappen zijn de geleverde monsters, die op verzoek door de Leverancier ter controle aan de Koper worden voorgelegd. De verwijzing naar technische normen dient om de prestaties te beschrijven en mag niet worden geïnterpreteerd als een kwaliteitsgarantie. 

4) Indien de Leverancier de Koper buiten het kader van zijn contractuele prestaties heeft geadviseerd, is hij slechts aansprakelijk voor de functionaliteit en de geschiktheid van het leveringsvoorwerp indien hij vooraf uitdrukkelijk zekerheid heeft gesteld. 

5) Voor het overige gelden de wettelijke verjaringstermijnen (§ 438 BGB).

6) In geval van gebreken aan de door de contractpartner geleverde goederen kunnen wij naar onze keuze nakoming achteraf of herstel van het gebrek eisen of ook de overeenkomst onmiddellijk opzeggen, de koopprijs verlagen of in plaats van nakoming schadevergoeding eisen.

7) Evenzo staat het ons bij gebreken aan onze diensten vrij om de koper naar onze keuze een vervangende levering of het verhelpen van gebreken aan te bieden (§ 439 BGB). Hetzelfde geldt voor vervangende leveringen en herstel van gebreken als voor het oorspronkelijke voorwerp van de prestatie. Bij het verhelpen van gebreken dragen wij niet de extra kosten in verband met het feit dat het leveringsvoorwerp naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering is gebracht. Indien wij niet bereid of in staat zijn tot vervangende levering of herstel van het gebrek, of indien een dergelijke levering of herstel uiteindelijk mislukt, heeft de contractpartner naar eigen keuze het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst (§§ 437, 440, 323, 326 BGB) of de koopprijs te verlagen (§§ 437, 441 BGB). Verdere aanspraken, met name op vergoeding van directe of indirecte schade, zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. In geval van levering met voertuigen van de expediteur moeten klachten - voor zover zij betrekking hebben op het vervoer - op de afleveringsbon of de vrachtbrief worden vermeld. Anders zijn wij niet aansprakelijk.

8) De garantie dekt geen schade waarvoor de klant verantwoordelijk is, in het bijzonder schade als gevolg van natuurlijke slijtage, sterke verwarming van de ruimten, temperatuur- en weersinvloeden of onjuiste behandeling.

9) Ongeoorloofde herbewerking en onjuiste behandeling hebben tot gevolg dat alle vorderingen wegens gebreken komen te vervallen. Alleen om onevenredige schade af te wenden of in geval van vertraging bij het verhelpen van het gebrek door de Leverancier is de Koper gerechtigd, na voorafgaande kennisgeving aan de Leverancier, het gebrek te verhelpen en vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten te verlangen. Slijtage veroorzaakt door gebruik in overeenstemming met het contract geeft geen aanleiding tot garantieclaims. 

10) Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van eventuele plaatsvervangers. Voor zover wij door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden, is onze aansprakelijkheid tot vergoeding van persoonlijk letsel, materiële schade en financieel verlies beperkt tot het bedrag dat door onze bedrijfsaansprakelijkheids-/productaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Op verzoek verlenen wij onze contractuele partner inzicht in ons beleid.

11) Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor productschade, is hij verplicht ons op eerste verzoek te vrijwaren voor schadeclaims van derden, voor zover de oorzaken binnen zijn controle en organisatie liggen en hij zelf aansprakelijk is tegenover derden. In dit verband is de leverancier ook verplicht alle kosten te vergoeden die voortvloeien uit of verband houden met een door ons uitgevoerde terugroepactie. Wij informeren de leverancier over de inhoud en omvang van de uit te voeren terugroepacties - voor zover dit mogelijk en redelijk is - en stellen hem in de gelegenheid commentaar te leveren. De leverancier is verplicht een productaansprakelijkheidsverzekering aan te houden met een forfaitaire dekking van ten minste 2,5 miljoen euro per schadegeval. Indien wij echter recht hebben op verdere aanspraken op schadevergoeding, blijven deze onverlet.

12) De leverancier is ervoor verantwoordelijk dat bij zijn levering geen rechten van derden worden geschonden. Indien een derde om deze reden een vordering tegen ons instelt, is de leverancier verplicht ons op eerste verzoek tegen deze vorderingen te vrijwaren. Wij zijn niet gerechtigd om - zonder toestemming van de leverancier - afspraken met de derde te maken. De vrijwaringsverplichting van de leverancier heeft betrekking op alle kosten die voor ons noodzakelijkerwijs voortvloeien uit of verband houden met de vordering van een derde. 

13) Retourzendingen worden niet aanvaard zonder voorafgaande schriftelijke wederzijdse instemming. De aanvaarde goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. In principe geldt alleen onze productomschrijving als akkoord voor de kwaliteit van de goederen. Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame vormen geen contractuele beschrijving van de kwaliteit van de goederen.

14) De handelaar is verplicht een met ttp Papenburg gecoördineerd traceerbaarheidssysteem voor verkochte of verwerkte profielen op te zetten en bij te houden.

15) Voor zover ttp Papenburg in haar documenten een functionele garantie of waarborg verleent, betreft dit uitsluitend een functionele waarborg bij scheurvorming, splintervorming en breuk, als directe en uitsluitende invloed van termieten, insecten of schimmelrotschimmels. Garantierechten met betrekking tot verven en vernissen worden uitdrukkelijk niet overeengekomen.

X. Stuur terug.

Een retourzending van onze producten kan alleen met onze toestemming, onder vermelding van ons factuurnummer. Voor het opknappen van deze retourzendingen wordt een kostenbijdrage van ten minste 33 % van de waarde van de goederen in rekening gebracht. Op maat gemaakte producten zijn over het algemeen uitgesloten van de mogelijkheid tot teruggave. In vergelijking met onze forfaitaire vorderingen staat het de klant vrij te bewijzen dat wij geen of een aanzienlijk lager verlies hebben geleden.

XI. Wijzigingen voorbehouden

In serie geproduceerde goederen worden over het algemeen verkocht volgens monster of afbeelding. Er bestaat alleen recht op levering van display-artikelen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om gebruikelijke afwijkingen in kleur, afmetingen en nerf aan te brengen. Alle illustraties, afmetingen en gewichten zijn niet bindend; wij behouden ons het recht voor om ontwerpwijzigingen aan te brengen.

XII. Montagewerk, bijkomende verplichtingen.

1) Tijdens de installatiewerkzaamheden zal de leverancier onze installatierichtlijnen en veiligheidsvoorschriften in acht nemen, die wij hem op verzoek ter beschikking stellen. Hij is verplicht zich exact op de hoogte te stellen van de inhoud van onze installatierichtlijnen en veiligheidsvoorschriften. 

2) Machines of arbeidsmiddelen moeten voldoen aan de wetgeving van de Europese Unie. De thans geldende richtlijnen moeten in acht worden genomen. Als er speciale richtlijnen zijn voor een machine, moeten die ook in acht worden genomen. Relevante normen van de Europese Unie moeten in de verklaring van overeenstemming worden genoemd. Indien er momenteel geen speciale normen beschikbaar zijn, zijn de nationale voorschriften van toepassing.

XIII. Toepassingen.

Alle gegevens en informatie over de geschiktheid en de toepassing van het voorwerp van de prestatie zijn niet bindend en ontslaan onze contractpartner niet van de verplichting om zelf tests en proeven uit te voeren. Deze zijn onontbeerlijk gezien de verscheidenheid aan denkbare toepassingen van een produkt en vanwege de respectieve bijzondere omstandigheden bij onze contractuele partner. Ook in geval van technische toepassingsondersteuning door ons draagt de contractpartner het risico van het succes en de technisch-economische bruikbaarheid van zijn werk. Onze contractpartner is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke en officiële voorschriften bij het gebruik van onze leveringen en diensten.

XIV Gereedschap, ontwerpen.

1) Gereedschappen, monsterontwerpen en verpakkingsontwerpen die op basis van onze ervaring en tekeningen door ons of door onze contractuele partners worden vervaardigd, worden ons eigendom, ook als er kosten in rekening worden gebracht, tenzij in het individuele geval een contractuele overeenkomst met een andere inhoud is gesloten. Voor zover wij verplicht zijn gereedschappen en ontwerpen op te slaan, eindigt een opslagverplichting in ieder geval wanneer onze contractpartner binnen 2 jaar na de laatste levering geen verdere bestellingen bij ons plaatst.

2) De leverancier is verplicht de gereedschappen uitsluitend te gebruiken voor de vervaardiging van de door ons bestelde goederen. De leverancier is verplicht de aan ons toebehorende gereedschappen op eigen kosten tegen vervangingswaarde te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Hij is tevens verplicht de noodzakelijke onderhouds- en controlewerkzaamheden tijdig en op eigen kosten te verrichten of te laten verrichten. Hij moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele storingen. Indien hij dit nalaat, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de daaruit voortvloeiende schade te vorderen.

3) Voor de vervaardiging van de gereedschappen draagt de koper pro rata de gereedschapskosten. De prijs voor de gereedschappen omvat niet de kosten voor het testen of verwerken van apparaten, alsmede eventuele wijzigingen op initiatief van de klant. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de kosten van verdere bemonstering dan de eerste bemonstering, voor zover de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk is. Indien de klant deze proportionele gereedschapskosten of de aan hem geleverde goederen niet of niet volgens afspraak betaalt, kan het gereedschap naar believen worden gebruikt. Het gereedschap wordt door ons opgeslagen en onderhouden. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die ondanks een correcte behandeling ontstaat.  

XV. Verkoop van de profielen onder het merk ttp

De handelaar verplicht zich jegens ons om bij de verhandeling en verkoop van producten en andere goederen uitsluitend onze specificaties na te leven en deze zo nodig met ons af te stemmen. Wij zullen de handelaar op verzoek de laatste versie van deze specificaties verstrekken.

XVI. eigendomsrechten.

1) Met de levering van onze producten gaan wij geen garantie aan voor gebruik vrij van eigendomsrechten. Ook wanneer wij de levering uitvoeren volgens informatie, tekeningen, modellen of monsters die ons door de contractpartner zijn overhandigd, garandeert de contractpartner dat de industriële eigendomsrechten van derden door de vervaardiging en levering van deze voorwerpen niet worden geschonden. Indien het ons door een derde wordt verboden, zaken te vervaardigen en te leveren die volgens informatie, tekeningen, modellen of monsters van de contractpartner met verwijzing naar een industrieel eigendomsrecht zijn vervaardigd, hebben wij het recht - zonder verplicht te zijn de juridische situatie te onderzoeken - de vervaardiging en levering te staken en van de contractpartner vergoeding van de gemaakte kosten te verlangen, met uitsluiting van alle aanspraken op schadevergoeding van de contractpartner. 

2) De contractpartner verbindt zich ertoe ons onmiddellijk te vrijwaren tegen licentie- en schadeclaims van derden. Voor alle directe en indirecte schade en vorderingen die voortvloeien uit de schending en de uitoefening van enig eigendomsrecht moet de contractpartner op ons initiatief een passend voorschot betalen. Wij hebben het alleenrecht op de vervaardiging van alle profielen en andere producten die worden vervaardigd volgens door ons ontwikkelde ontwerpen, tekeningen en/of gereedschappen. Imitatie of vervaardiging door de contractpartner of derden is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke toestemming.

3) Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle illustraties, tekeningen, berekeningen en andere documenten. Ze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Zij dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de uitvoering van de contractueel verschuldigde diensten en dienen op verzoek - uiterlijk bij beëindiging van de zakelijke relatie - ongevraagd aan ons te worden teruggegeven.

XVII Behoud van titel.

1) Onze leveringen en diensten blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen met inbegrip van alle nevenvorderingen. In geval van contractbreuk door onze contractpartner, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht onze leveringen en diensten terug te vorderen. Het terugnemen van de goederen vormt geen herroeping van het contract, tenzij wij dit uitdrukkelijk hebben verklaard. De inbeslagname van onze leveringen en diensten vormt steeds een herroeping van het contract. Na terugname van onze leveringen en diensten zijn wij gerechtigd deze te gelde te maken. De opbrengst van de realisatie, verminderd met redelijke kosten van realisatie, wordt gecrediteerd.

2) Onze contractpartner is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen vóór de definitieve betaling te verpanden, als zekerheid aan derden over te dragen of anderszins met rechten van derden te bezwaren. In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden dient onze contractpartner ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat wij een vordering conform § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) kunnen instellen. Voor zover de derde niet in staat is ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtsvordering krachtens § 771 ZPO te vergoeden, is onze contractpartner aansprakelijk voor de door ons geleden schade.

3) Onze contractpartner is gerechtigd de door ons gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Hij draagt echter reeds nu alle vorderingen ter hoogte van ons eindfactuurbedrag inclusief BTW, die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over, ongeacht of de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zonder of na bewerking, vermenging of andere verwerking zijn doorverkocht. We accepteren deze opdracht. Onze contractant blijft ook na de overdracht bevoegd zijn vorderingen op de kopers te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. 
Wij verbinden ons er echter toe de vordering niet te innen zolang onze contractant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten nakomt, niet in gebreke blijft en er met name geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend of er geen staking van betaling is. Indien een van de bovengenoemde omstandigheden zich echter voordoet, kunnen wij eisen dat onze contractpartner ons over de overgedragen vorderingen en hun debiteuren informeert en ons alle voor de inning noodzakelijke informatie verstrekt, alsmede de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht aan ons aan de debiteuren bekendmaakt.

4) Onze contractpartner draagt ook de vorderingen aan ons over tot zekerheid van onze vorderingen jegens hem die hem door een verbinding van onze onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met een goed jegens een derde toekomen. We accepteren deze opdracht.

5) Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op verzoek van onze contractpartner vrij te geven voor zover de waarde van de zekerheden onze te waarborgen vorderingen met meer dan 20 % overtreft. De selectie van de vrij te geven effecten is aan ons.  

XVIII. Betalingen.

1) Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling van facturen door ons onze klanten binnen 14 dagen met 2 % korting. 

2) Betaling van facturen door ons geschiedt binnen 14 dagen met 3 % korting, binnen 30 dagen met 2 % korting of binnen 60 dagen strikt netto, waarbij de factuurdata van een decennium worden samengevoegd en verwezen naar de laatste dag van het decennium (decenniumverrekening), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

XIX Betaling in termijnen.

1) Voor zover betaling in termijnen volgens afspraak is toegestaan, vervalt de termijnkorting indien onze contractpartner meer dan een week met een gehele of gedeeltelijke achterstand in de betaling van een termijn kampt of indien een wissel of cheque niet wordt gehonoreerd. Indien een wissel wordt geprotesteerd of een cheque niet wordt gehonoreerd, worden ook alle andere wissels en cheques van deze contractpartner onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar. 

2) Wissels en cheques worden slechts aanvaard op rekening van uitvoering zonder garantie van protest en slechts bij overeenkomst en op voorwaarde van discontering. Kortingskosten zijn ten laste van onze contractpartner vanaf de dag dat onze factuurvordering opeisbaar is.

3) De basis van onze contractsluiting is de kredietwaardigheid van onze contractpartner. Indien redenen bekend worden die aanleiding geven tot gerechtvaardigde twijfel aan de nakoming van de contractuele betalingsverplichtingen, b.v. indien een insolventieprocedure wordt aangevraagd of geopend of indien er sprake is of dreigt te worden van overmatige schuldenlast, insolventie of surseance van betaling, hebben wij het recht nog niet uitgevoerde leveringen achter te houden totdat een passende zekerheid is gesteld en/of van de overeenkomst af te zien indien binnen een redelijke termijn geen passende zekerheid wordt gesteld.

XX. Verrekenings- en retentierechten.

Wij hebben het recht op verrekening en retentie in de mate waarin de wet daarin voorziet. Afgezien daarvan kunnen verrekeningen alleen worden uitgesproken en retentierechten alleen worden uitgeoefend met tegenvorderingen die wettelijk zijn vastgesteld, onbetwist of door ons erkend.  

XXI Toestemming voor inning.

Een incassomachtiging voor ons vereist dat onze schriftelijke volmacht en ons ontvangstbewijs worden voorgelegd. Onze contractpartner is verplicht zich te vergewissen van een incassomachtiging.

XXII Gegevensbescherming

1) De vereiste persoonsgegevens van de contractpartner worden door ttp Papenburg verzameld, verwerkt en gebruikt voor de afwikkeling van de zakelijke relatie. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. b (nakoming van de overeenkomst) DS-GVO, alsmede art. 6 lid 1 lit. f (onze gerechtvaardigde belangen) DS-GVO en art. 6 lid 1 lit. a (toestemming) DS-GVO.

2) Alle gegevensverwerkingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de gegevensbeschermingsverordening DS-GVO. Wij gebruiken bepaalde technische en organisatorische maatregelen om de door ons opgeslagen gegevens van de contractpartner te beveiligen tegen verlies, toegang of manipulatie door onbevoegden. Indien de contractpartner gebruik maakt van zijn recht om de gegevens te wissen, worden alle gegevens die niet uitdrukkelijk door de wet hoeven te worden bewaard, onmiddellijk gewist. ttp Papenburg informeert u onmiddellijk over de genomen maatregelen.

3) De adres- en contactgegevens van de contractpartner kunnen aan de met de levering belaste transportdienstverlener worden doorgegeven, voor zover dit voor de levering absoluut noodzakelijk is. In ieder geval worden alleen de absoluut noodzakelijke gegevens doorgegeven (gegevensminimalisatie).

4) Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming en over de rechten van de betrokkenen vindt u in de informatie over gegevensbescherming op onze homepage onder https://www.ttp-kunststoffprofile.de/datenschutz te halen uit de

5) U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@ttp-papenburg.de of op het volgende postadres: ttp Papenburg GmbH, Am Deverhafen 4, 26871 Papenburg.

XXIII Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht.

1) De plaats van uitvoering van alle op ons rustende verplichtingen is de plaats van onze maatschappelijke zetel, tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen. 

2) De bevoegde rechtbank voor alle soorten geschillen met contractuele partners die geregistreerde bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen zijn, is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel. Wij behouden ons echter het recht voor juridische stappen te ondernemen bij de maatschappelijke zetel of woonplaats van onze contractpartner.

3) Op de rechtsverhouding met onze contractpartner is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het uniforme kooprecht en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

XXIV. scheidbaarheidclausule.

Mocht een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die de economische betekenis van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Status: 21.04.2020