Algemene aankoopvoorwaarden van ttp Papenburg GmbH

A. ALGEMEEN
I. Toepasselijkheid 

1) Wij, ttp Papenburg GmbH (hierna: "ttp"), bestellen uitsluitend op basis van onze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna: "AV"). De toepassing van andere algemene voorwaarden van de leverancier is uitgesloten voor deze en alle volgende bestellingen. De geldigheid van dergelijke andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk afgewezen. Deze GTP gelden ook voor alle toekomstige contractuele betrekkingen met de leverancier. Voor toekomstige bestellingen is geen hernieuwde verwijzing naar deze inkoopvoorwaarden vereist.

2) Deze GPC zijn uitsluitend van toepassing op ondernemers (§ 14 BGB).

3) De volgende rangorde is van toepassing op de aard en de omvang van de door beide partijen verleende diensten:
- de inhoud van het bevel,
- de verdere contractuele voorwaarden die in de bestelling zijn vermeld,
- de bepalingen van het leveringscontract,
- de technische leveringsvoorwaarden en de overeenkomsten inzake kwaliteitsborging,
- deze aankoopvoorwaarden.

4) ttp heeft te allen tijde het recht de aankoopvoorwaarden te wijzigen of aan te passen met een redelijke opzegtermijn. Eerdere versies van de inkoopvoorwaarden verliezen daardoor hun geldigheid. De respectievelijke actuele versies van de Inkoopvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar onder www.ttp-kunststoffprofile.de.

II. order en orderbevestiging, bewijs van oorsprong, exportcontrole

1) De door ons geplaatste bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn gedaan. Derden - in het bijzonder onze medewerkers - zijn niet bevoegd mondelinge nevenafspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke contracten. Overeenkomstige verklaringen scheppen geen verplichtingen ten laste van ons. Mondelinge en telefonische afspraken moeten schriftelijk worden bevestigd om bindend te zijn. 

2) De leverancier bevestigt de bestelling schriftelijk. De orderbevestiging moet alle details van de order weergeven. Afwijkingen van onze orders worden slechts geacht te zijn goedgekeurd indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3) Indien de leverancier op grond van zijn expertise erkent dat een bestelling onvolledig is of dat het door ons met de bestelling nagestreefde doel met de levering niet kan worden bereikt, moet hij ons hiervan onverwijld en uitvoerig in kennis stellen.

4) De leverancier moet voor alle te leveren goederen en te verrichten diensten voldoen aan de desbetreffende toepasselijke voorschriften van de nationale en internationale export-, douane- en buitenlandse handelswetgeving. Hij zal ttp zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor de leveringsdatum, schriftelijk in kennis stellen van alle informatie en gegevens die ttp nodig heeft om bij uitvoer en invoer alsmede bij verdere distributie in geval van wederuitvoer van de goederen en diensten aan de toepasselijke douane- en buitenlandse handelsvoorschriften te voldoen, en om deze in geval van wijzigingen bij te werken.

5) Bij aanvaarding van de bestelling verbindt de leverancier zich ertoe het exacte land van oorsprong van de goederen op te geven en een zendingsgerelateerde leveranciersverklaring voor goederen van EU-oorsprong of een langlopende leveranciersverklaring voor goederen met preferentiële oorsprong af te geven en een certificaat van oorsprong voor goederen uit derde landen toe te zenden. In geval van levering uit een preferentieel land is de leverancier verplicht op de factuur een geldig bewijs van preferentie EUR.1 of een verklaring van oorsprong te overleggen. Indien de leverancier geen consignatiegebonden leveranciersverklaring of langlopende leveranciersverklaring voor de preferentiële oorsprong kan overleggen, verbindt hij zich ertoe een consignatiegebonden leveranciersverklaring of langlopende leveranciersverklaring voor de niet-preferentiële oorsprong over te leggen. Indien leveranciersverklaringen, preferentiebewijzen of certificaten van oorsprong onjuist blijken te zijn, verbindt de leverancier zich ertoe de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6) De leverancier is verplicht ttp op verzoek schriftelijk te informeren over eventuele vergunningsvereisten voor de (weder)uitvoer van zijn goederen overeenkomstig de Duitse, Europese, Amerikaanse export- en douanevoorschriften alsmede de export- en douanevoorschriften van het land van herkomst van zijn goederen in zijn bedrijfsdocumenten en de volgende informatie te verstrekken:

- het uitvoerlijstnummer overeenkomstig bijlage AL van de Duitse verordening inzake buitenlandse handel en betalingen of vergelijkbare lijstitems van relevante uitvoerlijsten,
- voor goederen uit de VS, het ECCN (Export Control Classification Number) overeenkomstig de US Export Administration Regulations (EAR),
- de commerciële oorsprong van haar goederen (volgens het douanewetboek) en de componenten van - haar goederen, met inbegrip van technologie en software,
- of de goederen door de VS zijn vervoerd, in de VS zijn vervaardigd of opgeslagen, of met behulp van VS-technologie zijn vervaardigd,
- het statistisch goederennummer (GS-code) van zijn goederen.

Voorts is de leverancier verplicht ttp onverwijld (vóór de levering van de desbetreffende goederen) schriftelijk op de hoogte te stellen van alle wijzigingen in bovengenoemde gegevens. Op overeenkomstig verzoek van ttp verstrekt de leverancier schriftelijk alle nadere gegevens over de buitenlandse handel in zijn goederen en de bestanddelen daarvan.

7) Indien de leverancier toepasselijke voorschriften van nationale en/of internationale export-, douane- of buitenlandse handelswetgeving of de informatieplicht uit bovenstaande leden schendt, verplicht de leverancier zich ttp te vrijwaren van alle daaruit voortvloeiende kosten, schade en vorderingen, tenzij de leverancier niet verantwoordelijk is voor de schending. Een omkering van de bewijslast gaat hier niet mee gepaard.

8) De leverancier verstrekt ongevraagd en kosteloos technische fiches en gebruiksaanwijzingen uiterlijk bij de indiening van de offerte en zendt deze aan de inkoopdienst. Bijwerkingen van technische gegevensbladen en gebruiksaanwijzingen worden onverwijld ingediend zonder dat daarom wordt verzocht.

III. Prijzen, verzending, verpakking, risico- en eigendomsoverdracht

1) De overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en zijn inclusief de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde, tenzij anders overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn vergoedingen, kosten voor verpakking, vracht en vervoer naar het door ttp opgegeven ontvangstadres inbegrepen. De verplichting om de verpakking terug te sturen vereist een speciale overeenkomst.

2) Een verhoging of verlaging van de prijs als gevolg van wijzigingen in de uitvoering dient onverwijld schriftelijk aan ttp te worden medegedeeld, waarbij het overeenkomen van een verhoging of verlaging van de prijs de schriftelijke toestemming van ttp behoeft alvorens de goederen worden geleverd of de dienst wordt verricht.

3) Gedeeltelijke leveringen zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij anders overeengekomen, zijn overleveringen en onderleveringen slechts toegestaan binnen een limiet van 5% van de hoeveelheid van de individuele bestelling.

4) Zendingen waarvoor geen vrachtvrije levering is overeengekomen, worden altijd via de goedkoopste route verzonden. Alle extra kosten die voortvloeien uit de niet-naleving van deze voorschriften, alsmede de kosten voor het vervoer enz. op de plaats van verzending hoeven niet door ttp te worden betaald. 

5) De leveringsbon moet bij de zending worden gevoegd. De factuur wordt los van de goederen verzonden naar het in de bestelling vermelde factuuradres. De leveringsbon en de factuur worden voorzien van het ttp-ordernummer. 

6) De verzending is voor rekening en risico van de leverancier. Het risico gaat over op ttp na voltooiing van het losproces met aanvaarding van de levering door ttp of op de overeengekomen bestemming. Dit geldt ook wanneer de leverancier de goederen overdraagt aan een expediteur of een vervoerder. Indien ttp de goederen van de leverancier aanvaardt en de goederen na aanvaarding door ttp bij de leverancier blijven, draagt de leverancier het risico van toevallige verslechtering of toevallig verlies van de goederen totdat de goederen hun bestemming hebben bereikt en daar zijn uitgeladen.

IV. Levertijd
1) De overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend en worden altijd begrepen zonder uitstel. De ontvangst van de goederen op de door ttp genoemde plaats van gebruik of de tijdigheid van de aanvaarding is bepalend voor de naleving van de leveringsdatum of de leveringstermijn. De aanvaarding van een vertraagde levering of dienst door ttp houdt geen afstand van schadeclaims in. Bij overschrijding van de levertijd is de leverancier zonder aanmaning in gebreke.

2) Gevallen van overmacht, staking, uitsluiting, bedrijfsstoringen, alsmede andere niet te voorziene gebeurtenissen die niet met redelijke uitgaven kunnen worden overwonnen en die de afname en/of verwerking van de bestelde goederen door ttp aanzienlijk bemoeilijken, in het bijzonder stagnatie van de verkoop, geven ttp het recht de aanvaardingstermijnen op te schorten of - voor zover de belemmering niet slechts tijdelijk is en niet aan ttp te wijten is - zich uit de overeenkomst terug te trekken zonder dat de leverancier aanspraak kan maken op schadevergoeding. ttp zal de leveranciers onmiddellijk de nodige informatie verstrekken.

3) Bij overschrijding van de levertijd wordt de contractuele boete ten bedrage van 0,5% van de orderwaarde voor elke begonnen week van de verwijtbare vertraging, doch in totaal niet meer dan 5 % van de orderwaarde, geacht te zijn overeengekomen. Deze contractuele boete kan ook alleen worden ingeroepen in het kader van de definitieve betaling zonder dat een voorbehoud bij de aanvaarding nodig is. De uitoefening van verdere rechten door ttp blijft onverlet.

4) De leverancier dient ttp - onverminderd de wettelijke of boven overeengekomen rechten van ttp - onmiddellijk schriftelijk te informeren over alle omstandigheden die leiden tot overschrijding van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn.  

V. Factuur en betaling

1) De plaats van uitvoering voor betalingen is de plaats van vestiging van ttp.

2) Tenzij afzonderlijk schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 60 dagen netto na ontvangst van de factuur met vermelding van het ttp-ordernummer en volledige ontvangst van de goederen of volledige prestatie.

3) Iedere betaling geschiedt onder voorbehoud van de rechten van ttp wegens eventuele gebreken. Een betaling houdt geen erkenning, vervulling of afstand van garantieclaims in, dit geldt ook voor de ontvangst ter gelegenheid van de aanvaarding van goederen. ttp heeft het recht de betaling geheel of gedeeltelijk in te houden totdat gebreken zijn verholpen of andere tegenvorderingen uit de gehele zakenrelatie zijn voldaan. 

4) ttp is gerechtigd vorderingen van de leverancier mede te verrekenen met vorderingen van aan ttp gelieerde ondernemingen. De leverancier mag zijn retentierechten wegens eigen vorderingen slechts verrekenen of uitoefenen indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ttp schriftelijk zijn erkend. 

5) Tenzij op de plaats van verzending reeds een officiële weging heeft plaatsgevonden, is het door ttp vastgestelde gewicht bepalend voor facturen naar gewicht.  

6) Indien nationale of internationale buitenlandse handelsvoorschriften, embargo's of andere sancties hiermee in strijd zijn, zal ttp niet betalen en is ttp niet anderszins verplicht de overeenkomst na te komen.

VI Garantie en waarborg

1) De leverancier moet de door hem te leveren producten aan een fabriekscontrole onderwerpen, met name een controle van de uitgaande goederen. De leverancier verplicht zich van de uitgevoerde controles een administratie te maken en de test-, meet- en inspectieresultaten gedurende 10 jaar te archiveren. ttp heeft het recht de voornoemde administratie en documenten in te zien en daarvan kopieën te maken.

2) Tenzij anders overeengekomen, worden inspecties van inkomende goederen bij ttp alleen uitgevoerd als identificatie- en hoeveelheidscontrole en op uiterlijk herkenbare transport- en verpakkingsschade. In alle gevallen, ook indien de levering eerder eigendom van ttp is geworden of aan de expediteur, vervoerder of andere agent van ttp is overhandigd, begint de verplichting tot inspectie en tot kennisgeving van duidelijke gebreken of kwaliteitsafwijkingen pas wanneer de juiste kennisgeving van verzending beschikbaar is en de goederen op het door ttp aangewezen ontvangstpunt zijn ontvangen. ttp is slechts verplicht de verpakking te openen en de goederen steekproefsgewijs te inspecteren. Alle gebreken die op basis van de verpakking niet herkenbaar zijn of die bij een steekproef niet kunnen worden opgespoord, worden als verborgen gebreken beschouwd. De termijn voor kennisgeving van gebreken bedraagt voor zichtbare gebreken 10 werkdagen na ontvangst van de goederen op het door ons aangewezen ontvangstpunt en voor verborgen gebreken 10 werkdagen na ontdekking. De verzending van de kennisgeving van gebreken door ttp is bepalend voor de naleving van deze termijn. 

3) De leverancier geeft garantie op zijn leveringen en diensten overeenkomstig de wettelijke voorschriften. De garantietermijn in geval van materiële gebreken of eigendomsgebreken bedraagt bij leveringen van goederen 36 maanden vanaf de levering. In het geval van een zaak die overeenkomstig zijn gebruikelijke gebruik voor een gebouw is gebruikt en het gebrek ervan heeft veroorzaakt, bedraagt de garantieperiode 5 ½ jaar vanaf de levering. De garantieperiode van 5½ jaar geldt zowel voor de levering van goederen als voor producten voor oppervlaktebehandeling.

4) Gebreken die leiden tot weigering van acceptatie, alsmede alle gebreken die bij de risico-overgang of tijdens de garantieperiode worden geconstateerd, zullen door de leverancier naar keuze van ttp en op kosten van de leverancier worden verholpen of de leverancier zal een nieuwe levering of prestatie leveren die vrij is van gebreken.

5) Indien de leverancier niet binnen een door ttp te stellen redelijke termijn het gebrek verhelpt, een nieuwe levering doet of een nieuwe dienst verleent, kan ttp,

- een verlaging van de prijs eisen,
- het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen,
- het herstel of de nieuwe levering zelf uitvoeren op kosten van de leverancier of 
laten uitvoeren en/of
- schadevergoeding eisen wegens plichtsverzuim.

6) Het voorgaande geldt eveneens indien de leverancier zich niet in staat verklaart het gebrek te verhelpen, een nieuwe levering te verrichten of een nieuwe dienst te verlenen binnen een redelijke termijn, waarbij geen voorafgaande verlenging van de termijn is vereist om voornoemde rechten uit te oefenen, indien de leverancier weigert te presteren, indien van ttp redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij alsnog presteert of indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die, na afweging van de belangen van beide partijen, de onmiddellijke uitoefening van voornoemde rechten rechtvaardigen.

7) Verdere rechtsvorderingen blijven hierdoor onaangetast.

8) De leverancier draagt de kosten en het risico van het terugzenden van gebrekkige leveringen.

9) De leverancier vrijwaart ttp tegen aanspraken op schadevergoeding van derden wegens persoonlijk letsel en zaakschade, die gebaseerd zijn op een gebrek in het product dat binnen zijn controle en organisatie valt en waarvoor hij zelf jegens derden aansprakelijk is. Indien terugroep- of serviceacties worden uitgevoerd wegens problemen met de leveringsartikelen van de leverancier, draagt de leverancier alle kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit de terugroep- of serviceacties, voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor de problemen. Dit geldt ook voor de kosten die door de klant aan ttp in rekening worden gebracht. ttp zal de leverancier - voor zover mogelijk en redelijk - informeren over de inhoud en omvang van de uitgevoerde terugroepacties en hem in de gelegenheid stellen commentaar te leveren.

10) In dringende gevallen heeft ttp het recht gebreken aan het leveringsvoorwerp op kosten van de leverancier te (laten) herstellen of bij een derde te vervangen, zonder de leverancier vooraf over het gebrek en de wijze van herstel in te lichten of een termijn te stellen. Van een dergelijk geval is sprake indien het wegens bijzondere spoed niet meer mogelijk is de leverancier van het gebrek en de dreigende schade in kennis te stellen en hem een redelijke termijn te stellen om het gebrek zelf te verhelpen. De omvang van de vergoedingsplicht van de leverancier is beperkt tot wat redelijk is.

11) Om het eventuele productaansprakelijkheidsrisico te dekken, verzekert de leverancier het productrisico buiten het kader van zijn normale bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en verstrekt hij op verzoek het bewijs van de desbetreffende verzekeringspolissen.

12) De leverancier is niet gerechtigd het leveringsvoorwerp na het sluiten van het contract of tijdens de leveringstermijn te wijzigen.
In het bijzonder geldt voor de aankoop van grondstoffen, productiematerialen en technische componenten voor wederverkoop dat de leverancier de materiaalspecificatie van het leveringsvoorwerp, het productieproces, de productielocatie, de gebruikte machines en gereedschappen of de gebruikte combinatie van inputspecificatie en leverancier niet mag wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ttp. Indien de leverancier het leveringsvoorwerp wil wijzigen, moet hij ttp daarvan in kennis stellen en de wijzigingen zo spoedig mogelijk voorstellen. De concrete uitvoering van dergelijke afwijkingen is slechts toegestaan na onze schriftelijke toestemming, waarbij ttp niet verplicht is een toestemmingsverklaring af te geven. 

Indien de leverancier het leveringsvoorwerp op eigen gezag wijzigt of indien de leverancier de bovenstaande verplichtingen verwijtbaar niet nakomt, is ttp gerechtigd tot buitengewone beëindiging van de leveringsrelatie inclusief de lopende bestelling(en) en is de leverancier aansprakelijk voor alle door ons of derden gemaakte kosten, bijv. in de vorm van vervangende leveringen, latere onderzoeken of behandelingen, expertises etc.

13) De leverancier neemt voor zijn leveringen en diensten een afhankelijke duurzaamheidsgarantie van 3 jaar vanaf de risico-overdracht op zich, zodat zijn leveringen en diensten gedurende de garantietermijn

- vrij zijn van gebreken van welke aard ook,
- volledig geschikt zijn voor het beoogde of overeengekomen doel, en
- de contractueel overeengekomen of gegarandeerde kenmerken hebben.

In geval van garantie heeft ttp recht op aanvullende prestaties. Indien de leverancier een langere of uitgebreidere garantie heeft verstrekt of aangeboden, geldt deze door de leverancier verstrekte of aangeboden garantie, waarbij de wettelijke rechten wegens gebreken onverlet blijven.

VII. Tekeningen, specificaties, gereedschappen

1) ttp behoudt zich de eigendomsrechten en auteursrechten voor op alle illustraties, tekeningen, berekeningen, specificaties, monsters, software, gereedschappen en andere documenten. Zij mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet voor derden toegankelijk worden gemaakt. Zij dienen uitsluitend te worden gebruikt voor de nakoming van de contractueel verschuldigde prestaties en dienen op verzoek - uiterlijk bij beëindiging van de zakelijke relatie zonder verzoek - zonder behoud van kopieën aan ttp te worden teruggegeven of te worden verwijderd, waarbij de verwijdering onmiddellijk schriftelijk aan ttp dient te worden bevestigd, evenals het feit dat er geen kopieën van de documenten meer beschikbaar zijn of dat ook deze volledig zijn verwijderd. Elk verlies van bovengenoemde documenten moet onmiddellijk aan het ttp worden gemeld.

2) De leverancier verplicht zich gereedschappen die op basis van ttp-tekeningen, bestekken, monsters, specificaties of dergelijke zijn vervaardigd, uitsluitend te gebruiken voor de vervaardiging van de door ons bestelde goederen. Voorts is hij verplicht de noodzakelijke onderhouds- en controlewerkzaamheden tijdig en op eigen kosten te verrichten of te laten verrichten. Hij moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele storingen. Indien hij dit nalaat, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor de daaruit voortvloeiende schade te vorderen. Indien het gereedschap eigendom is van ttp en indien voor het behoud van de door ttp vereiste kwaliteit en toleranties gereedschapswerkzaamheden nodig zijn die verder gaan dan de normale onderhouds- en inspectiewerkzaamheden, dan draagt ttp de kosten daarvan slechts indien ttp met deze gereedschapswerkzaamheden en de daaraan verbonden kosten schriftelijk heeft ingestemd of opdracht daartoe heeft gegeven. 

VIII. Voorziening

1) Alle door ttp verstrekte materialen en voorwerpen, in het bijzonder monsters en gereedschappen, blijven eigendom van ttp met dien verstande dat ttp als fabrikant wordt beschouwd en ook de eigendom van de door verwerking van deze materialen ontstane voorwerpen behoudt of rechtstreeks verkrijgt. De materialen en voorwerpen moeten worden bewaard onder speciale markering voor ttp en met name worden verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal.

2) Houten of stalen pallets en andere door ttp ter beschikking gestelde transportmiddelen blijven eigendom van ttp en moeten aan ttp worden teruggegeven. In geval van niet-terugzending behoudt ttp zich het recht voor schadeclaims in te dienen.

IX. Eigendomsrechten
1) De leverancier verleent ttp een niet-exclusieve, onherroepelijke, wereldwijde licentie op zijn eigen eigendomsrechten of andere rechten om de geleverde goederen en de daaruit voortvloeiende producten te bezitten, te verspreiden en te gebruiken.

2) De leverancier moet de goederen leveren vrij van eigendomsrechten of andere rechten van derden. Indien de geleverde goederen en/of het gebruik ervan afbreuk doen aan de eigendomsrechten van derden, zal de leverancier alle redelijke inspanningen leveren om een onbeperkt gebruiksrecht voor ttp te verkrijgen.

3) De leverancier is verplicht ttp te vrijwaren van alle aanspraken van derden wegens schending van de in lid 2 genoemde rechten en ttp alle kosten in verband met de aanspraak, in het bijzonder de kosten van een redelijke verdediging in rechte, te vergoeden. 

X. Geheimhouding

De bestelling en de in dit kader door ttp aan de leverancier verstrekte informatie van commerciële en technische aard dienen als strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen zonder schriftelijke toestemming van ttp niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. 

XI. Milieu- en gezondheidsbescherming, REACH, RoH

1) De leverancier is verplicht de erkende regels van de techniek en de respectievelijk geldende wettelijke en officiële voorschriften en de bedrijfsvoorschriften van ttp in acht te nemen. Voor zover in de bestelling geen verdere eisen worden gesteld, moeten de leveringen en diensten worden geleverd en verricht volgens de erkende regels van de techniek, de voorschriften van eventuele toeleveranciers en, voor zover DIN, VDE, VDI, DVGW of gelijkwaardige normen bestaan, met inachtneming daarvan. De leveringsvoorwerpen en de dienst moeten in elk geval zodanig zijn vervaardigd dat zij op de dag van levering voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en officiële voorschriften, met inbegrip van die van de wet op de veiligheid van apparatuur en van de milieubescherming, en aan de voorschriften ter voorkoming van ongevallen. In het bijzonder neemt de leverancier de voorschriften en regels van de bond voor werkgeversaansprakelijkheid, het "Algemeen Reglement" BGVA 1 en de algemeen erkende veiligheids- en arbeidsgeneeskundige regels in acht. Machines en technische arbeidsmiddelen moeten overeenkomstig de machineverordening worden geleverd met een EG-verklaring van overeenstemming inclusief CE-markering of een verklaring van de fabrikant; bovendien moet een gebruiksaanwijzing worden bijgevoegd. Zij moeten ook voldoen aan de normen van de schema's A en B van de "Algemene administratieve verordening inzake de wet op de technische arbeidsmiddelen", alsmede aan andere voorschriften met een veiligheidsgerelateerde inhoud en aan de voorschriften en regelingen van de vereniging voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering.

2) Indien ttp stoffen of preparaten bestelt waarvoor een veiligheidsinformatieblad beschikbaar is, moet de leverancier dit blad en de volgens art. 32 van de REACH-verordening vereiste informatie gratis en in de met de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 overeenstemmende vorm aan de inkoopafdeling bezorgen. Dit geldt ook voor updates van veiligheidsinformatiebladen. Het is de leverancier verboden kankerverwekkende stoffen te gebruiken. De Leverancier garandeert dat zijn leveringen voldoen aan de bepalingen van de verordening inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen ("REACH-verordening"). De leverancier garandeert met name dat de stoffen in de door hem geleverde producten zijn gepreregistreerd of geregistreerd na het verstrijken van de overgangsperioden, voor zover vereist volgens de bepalingen van de REACH-verordening. Voor zover de leverancier voorwerpen in de zin van artikel 3 van de REACH-verordening levert, garandeert hij met name ook dat hij voldoet aan zijn verplichting om bepaalde informatie door te geven overeenkomstig artikel 33 van de REACH-verordening.

3) De leverancier voldoet aan alle eisen die voortvloeien uit de RoHS 2011/65/EU-richtlijn en de daaruit voortvloeiende nationale uitvoeringswetgeving.

XII Naleving van de wet op het minimumloon, zekerheidstelling, bijzonder opzeggingsrecht
1) De leverancier garandeert dat elk van de door hem tewerkgestelde werknemers naar behoren ten minste het toepasselijke wettelijke minimumloon zal ontvangen. De leverancier legt een overeenkomstige verplichting op aan onderaannemers en verhuurbedrijven waarmee hij contractuele betrekkingen onderhoudt en garandeert namens hen dat elk van de door hen tewerkgestelde werknemers tijdig een loon ontvangt dat ten minste gelijk is aan het geldende wettelijke minimumloon.

2) De leverancier vrijwaart ttp volledig van aansprakelijkheid overeenkomstig § 13 MiLoG. Indien een vordering tegen ttp wordt ingesteld door werknemers van de leverancier, door werknemers van onderaannemers van de leverancier of door werknemers van verhuurbedrijven waarmee de leverancier contractuele betrekkingen onderhoudt, overeenkomstig § 13 MiLoG, draagt de leverancier alle kosten van de vordering, ongeacht de schuld. 

3) In geval van schending van een van de verplichtingen uit lid 1 of in geval van vorderingen op ttp overeenkomstig § 13 MiLoG door werknemers van de leverancier, door werknemers van onderaannemers van de leverancier of door werknemers van door de leverancier ingeschakelde verhuurbedrijven, heeft ttp het recht om bestellingen en andere overeenkomsten - ook gedeeltelijk - zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

XIII Reclame

Niettegenstaande andere schriftelijke overeenkomsten mag de leverancier voor reclamedoeleinden niet verwijzen naar de met ttp bestaande zakelijke relaties.

XIV Naleving

1) De leverancier verbindt zich ertoe alle voor hem relevante wettelijke bepalingen na te leven, met name de anti-corruptievoorschriften en de antitrustwetgeving. Bij alle zakelijke activiteiten moeten de hoogste normen van integriteit worden toegepast. De leverancier voert een nultolerantiebeleid door alle vormen van omkoping, corruptie, afpersing en verduistering te verbieden. In het bijzonder zal de leverancier geen enkel voordeel aan een werknemer van ttp of een derde aanbieden, beloven of toekennen in ruil voor het verrichten of nalaten door de werknemer van ttp van enige handeling bij de aankoop van goederen of diensten en daarbij zijn verplichtingen jegens ttp schenden. Bij niet-naleving behoudt ttp zich uitdrukkelijk het recht voor onmiddellijk strafrechtelijke vervolging in te stellen. 

2) In het kader van zijn eigen organisatie verbindt de leverancier zich er eveneens toe de grondrechten van zijn werknemers te eerbiedigen en hun veiligheid op het werk te waarborgen. Bovendien moet de leverancier het verbod op kinderarbeid naleven overeenkomstig de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk. ttp kan het contract opzeggen of beëindigen indien de leverancier bovengenoemde verplichtingen niet nakomt.

XV. Gegevensbescherming

1) De vereiste persoonsgegevens van de leverancier worden door ttp verzameld, verwerkt en gebruikt voor de verwerking van de levering. De leverancier stemt uitdrukkelijk in met deze verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de koopovereenkomst en de behartiging van onze legitieme belangen. De leverancier kan deze toestemming te allen tijde intrekken (art. 21 DSGVO).

2) Alle gegevensverwerkingen worden uitgevoerd met inachtneming van de basisverordening gegevensbescherming DSGVO (art. 6 lid 1b DSGVO). Door middel van bepaalde technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons opgeslagen gegevens van de opdrachtgever tegen verlies, toegang of manipulatie door onbevoegden. Indien de leverancier zijn recht uitoefent om de gegevens te wissen, worden alle gegevens die niet uitdrukkelijk door de wet moeten worden bewaard, onmiddellijk gewist. ttp zal onmiddellijk informeren over de genomen maatregelen.

3) De adres- en contactgegevens van de leverancier kunnen worden doorgegeven aan de met de levering belaste vervoerder, voor zover dit voor de levering absoluut noodzakelijk is. In ieder geval worden alleen de absoluut noodzakelijke gegevens doorgegeven (gegevensminimalisatie). Indien nodig hebben onze IT-servicebedrijven, die op contractueel geregelde wijze zorgen voor een betrouwbare behandeling van de persoonsgegevens van de leverancier, toegang tot de persoonsgegevens van de leverancier.

4) Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming en over de rechten van de betrokkenen vindt u in de informatie over gegevensbescherming op onze homepage onder www.ttp-kunststoffprofile.de te halen uit de

5) U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op datenschutz@ttp-papenburg.de of op het volgende postadres: ttp Papenburg GmbH, Attn: Data Protection Coordinator, Am Deverhafen 4, 26871 Papenburg.

XVI Plaats van uitvoering, rechtskeuze, plaats van jurisdictie

1) Plaats van uitvoering is de door ttp bepaalde plaats van ontvangst, tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen. 

2) De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle soorten geschillen met leveranciers die geregistreerde handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen zijn, is de rechtbank die verantwoordelijk is voor onze maatschappelijke zetel. Wij behouden ons echter het recht voor juridische stappen te ondernemen in de vestigingsplaats of woonplaats van de leverancier of in elke andere jurisdictie die volgens het toepasselijke recht in aanmerking komt.

3) Op de rechtsverhouding met de leverancier is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het uniforme recht inzake de verkoop van goederen en met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

4) Indien tegen het vermogen van de leverancier een insolventieprocedure wordt ingesteld, heeft ttp het recht zich voor het niet-uitgevoerde deel uit de overeenkomst terug te trekken.

5) Mocht een van deze bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling die het economische en juridische doel of de betekenis van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) zo dicht mogelijk benadert.

B. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR OPDRACHTEN VOOR DIENSTEN EN WERKEN
I. Dienstverlening en informatieplicht

1) Voor de uitvoering van de door hem verschuldigde diensten en werken zet de opdrachtnemer voldoende gekwalificeerd personeel in en zorgt hij ervoor dat de nodige werkvergunningen beschikbaar zijn.

2) De Opdrachtnemer verricht de diensten volgens de huidige stand van de techniek, waarbij de Opdrachtnemer vrij is in de planning van de werktijden.

3) De opdrachtnemer is slechts gerechtigd gebruik te maken van onderaannemers indien ttp daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.

II. veranderingen in de prestaties

ttp heeft het recht wijzigingen in de omvang van de diensten te verlangen, mits dit niet onredelijk is voor de opdrachtnemer. Indien de gewenste wijziging leidt tot meerkosten, is de opdrachtnemer verplicht ttp daarvan onverwijld en vóór de uitvoering van de gewijzigde opdracht schriftelijk in kennis te stellen.

III Acceptatie van werkprestaties

1) De prestaties van het werk worden na levering door de aannemer aan een acceptatietest onderworpen. Indien deze vrij zijn van gebreken, zal ttp na voltooiing van de acceptatietest verklaren dat de dienst is geaccepteerd.

2) Indien de diensten gebreken vertonen, zal de contractant op eigen kosten binnen een redelijke termijn het gebrek verhelpen of, naar keuze van ttp, zijn diensten opnieuw vrij van gebreken leveren. Indien de contractant ondanks een redelijke termijn de gebreken niet verhelpt of indien de contractant de diensten niet opnieuw zonder gebreken verricht, kan ttp zich uit de overeenkomst terugtrekken of de vergoeding passend verlagen of het gebrek op kosten van de contractant verhelpen of laten verhelpen en schadevergoeding eisen. Een voorafgaande verlenging van de termijn is niet vereist om bovengenoemde rechten uit te oefenen indien de aannemer weigert te presteren, indien latere uitvoering voor ttp onredelijk is of indien er bijzondere omstandigheden zijn die, na afweging van de belangen van beide partijen, de onmiddellijke uitoefening van bovengenoemde rechten rechtvaardigen.

IV. Rechten op resultaten

1) De resultaten van de diensten (hierna "resultaten" genoemd) worden met hun creatie, namelijk in hun respectieve staat van verwerking, eigendom van ttp. De aannemer bewaart de resultaten voor ttp tot ze worden overhandigd. Indien ttp om juridische redenen niet de oorspronkelijke enige eigenaar wordt van alle rechten op de resultaten overeenkomstig de eerste zin, heeft ttp het exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, wereldwijde en qua inhoud en tijd onbeperkte recht om de resultaten vanaf hun creatie zelf of via derden te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en, ook in een door haar bewerkte vorm, publiek toegankelijk te maken, te publiceren of te exploiteren in alle bekende en onbekende vormen van gebruik, geheel of gedeeltelijk.

2) De opdrachtnemer zal ttp onmiddellijk schriftelijk informeren indien er resultaten ontstaan die door industriële eigendomsrechten beschermd dienen te worden. In dit geval heeft ttp het recht naar eigen goeddunken en in eigen naam industriële eigendomsrechten in alle landen aan te vragen, deze te handhaven of te allen tijde te laten vervallen. Het is de contractant verboden op zijn naam of die van een derde een overeenkomstige inschrijving te verrichten of derden daarbij direct of indirect te ondersteunen. Voorts doet de contractant afstand van het recht om in het kader van de bereikte resultaten als auteur te worden genoemd.

3) De contractant draagt er zorg voor dat de intellectuele eigendom die tijdens de uitvoering van de diensten ontstaat, zonder extra kosten voor ttp wordt overgedragen aan ttp.

4) De opdrachtnemer verplicht zich contractueel ten aanzien van zijn werknemers, freelancers of derden, voor zover hij daarvan gebruik maakt bij het verrichten van diensten, ervoor te zorgen dat de rechten uitsluitend en voor onbepaalde tijd aan ttp toebehoren en ook niet worden aangetast door de beëindiging van de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de derden. Anders zal de contractant ttp vergoeden voor alle schade en kosten die daardoor ontstaan, met inbegrip van de kosten van een redelijke verdediging in rechte, en zal hij ttp in zoverre vrijwaren tegen aanspraken van derden.

5) De bovengenoemde toekenning van rechten wordt volledig gecompenseerd met de contractueel overeengekomen vergoeding.

V. Aansprakelijkheid

Bij niet-nakoming van contractuele verplichtingen, van welke aard ook, is de contractant onbeperkt aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

(per: januari 2020)