Privacybeleid

Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

1. verantwoordelijke voor de verwerking en functionaris voor gegevensbescherming

VERANTWOORDELIJKE PERSOON IN DE ZIN VAN DE DS-GVO
Papenburg GmbH
Schulze-Delitzsch-Strasse 23-25
D-26871 Papenburg/Emsland
Tel.: +49 4961 914 0
Mail: info@ttp-papenburg.de
Vertegenwoordigd door de directeuren Kai Hülsmann en Hermann Bahnes, zie ons impressum.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Per post: op bovenstaand adres met toevoeging van functionaris voor gegevensbescherming
Per post: datenschutz@ttp-papenburg.de

2. uw rechten bij het gebruik van onze website

Je hebt

 • In overeenstemming met art. 15 DS-GVO, het recht op informatie over uw door ons opgeslagen gegevens, die in de loop van uw bezoek aan de website worden verzameld.
 • overeenkomstig art. 16 DS-GVO het recht op correctie van onjuiste of aangevulde door ons opgeslagen persoonsgegevens;
 • Overeenkomstig art. 17 DS-GVO hebt u het recht te eisen dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • U hebt het recht uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken overeenkomstig art. 7, lid 3, DS-GVO. Dit betekent dat wij de gegevens op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer mogen verwerken. De rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt verricht totdat de betrokkene deze intrekt, blijft onverlet.
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven
 • U heeft het recht om de beperking van de verwerking te vragen overeenkomstig artikel 18 van de GDPR. Wij zullen de verwerking beperken als aan de voorwaarden van artikel 18, lid 1, van de GDPR is voldaan.
 • Overeenkomstig artikel 77 van de verordening gegevensbescherming hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat uw recht op informatieve zelfbeschikking is geschonden door de verwerking van persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan onze website zijn verzameld. De bevoegde autoriteit voor Ladenbau Balzer GmbH is Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, lfd.niedersachsen.de.
 • voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6, lid 1, p. 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt toegepast zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.
3. gegevensbeveiliging

Wij handhaven actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, met name om uw persoonsgegevens te beschermen tegen risico's tijdens de gegevensoverdracht en tegen kennisneming door derden. Deze zijn aangepast aan de huidige stand van de techniek.

4. verwerking van persoonsgegevens

4.1. verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Algemeen gebruik
Tijdens het louter informatieve gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, die door de browser op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen voor het gebruik van de website bevatten (bijv. voor de huidige sessie). Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.
U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

4.2 Verdere functies van onze website
Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel moet u meestal verdere persoonlijke gegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren.

Contacteer ons via e-mail / contactformulier
Voor vragen van welke aard dan ook bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via het op de website vermelde e-mailadres of via het contactformulier. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt om uw vraag te beantwoorden

Wij verwijderen de gegevens die in dit verband ontstaan nadat de opslag niet langer vereist is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaarplichten bestaan.

De gegevensverwerking met het oog op het opnemen van contact wordt uitgevoerd overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

5. integratie van Google Maps

Op deze website maken we gebruik van de Google Maps dienst. Hierdoor kunnen wij u direct op de website interactieve kaarten tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.

Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien zullen de onder nr. 5.1 van deze verklaring genoemde gegevens worden toegezonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u zich afmelden bij uw gebruikersaccount. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op de behoeften van de gebruiker. Deze evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. De integratie van Google Maps is noodzakelijk voor het behoeftegerichte ontwerp van onze website. Dit is ons belang bij gegevensverwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in, verwijzen wij naar het privacybeleid van de aanbieder. Daar krijgt u ook nadere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

6. gebruik van Google Analytics

Indien u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

Reikwijdte van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij gebruiken de functie 'anonymizeIP' (zogenaamde IP-masking): Vanwege de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw bezoek aan de website worden onder meer de volgende gegevens verzameld

 • De pagina's die u hebt bezocht, uw "klikpad".
 • Bereiken van "website doelen" (conversies, bijv. nieuwsbrief inschrijvingen, downloads, aankopen)
 • Uw gebruikersgedrag (bv. klikken, verblijfsduur, bounce rates)
 • Uw locatie bij benadering (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • de referrer URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw (pseudoniem) gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteit op de website samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren.

Ontvanger
De ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Doorgifte aan derde landen
Een overdracht van gegevens naar de VS kan niet worden uitgesloten.

Opslagperiode
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de volgende link te klikken

 • geen toestemming geeft voor het plaatsen van de cookie of
 • de browser add-on om Google Analytics te deactiveren hier downloaden en installeren.

U kunt het opslaan van cookies ook voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit leiden tot een beperkte functionaliteit op deze en andere websites.

Rechtsgrondslag en mogelijkheid tot herroeping
voor deze gegevensverwerking is uw toestemming, Art.6 lid 1 p.1 lit.a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en over gegevensbescherming vindt u bij Google op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en onder https://policies.google.com/?hl=de.

7. integratie van Vimeo-content

Wij kunnen video's hebben opgenomen van de provider Vimeo LLC, gevestigd op 555 West 18th Street, New York, New York 10011.

Sommige van onze internetpagina's bevatten video's van Vimeo. Wanneer u een dergelijke pagina op onze website oproept, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers. Deze geeft aan de Vimeo-server door welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als Vimeo-lid, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Deze informatie kan ook worden toegewezen aan een bestaande gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.

Wij gebruiken deze dienst binnen ons onlineaanbod op basis van een gerechtvaardigd belang - bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons onlineaanbod. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f.) DSGVO.

Meer informatie over gegevensverwerking en aantekeningen over gegevensbescherming door Vimeo zijn te vinden op https://vimeo.com/privacy.

Bovendien roept Vimeo de Google Analytics tracker aan via een iFrame waarin de video wordt opgeroepen. Dit is Vimeo's eigen tracking, waar wij geen toegang toe hebben. U kunt het volgen door Google Analytics voorkomen door de deactiveringstools te gebruiken die Google voor sommige internetbrowsers aanbiedt. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat door Google Analytics gegenereerde en aan hun gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) worden verzameld en door Google worden verwerkt door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. informatie over gegevensbescherming op de Facebook-aanwezigheid

Het bedrijf maakt gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Onze aanwezigheid op Facebook dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f). DS-GVO.

Volgens een uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 5 juni 2018 is de beheerder van een Facebookpagina samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerders van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina.

Facebook geeft hierover meer informatie op de volgende link:
https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van de informatie. De in deze context over u verzamelde gegevens worden verwerkt door Facebook Ltd. en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft in algemene termen welke informatie het ontvangt en hoe deze wordt gebruikt in zijn richtlijnen voor gegevensgebruik. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en over de instellingen voor advertenties.

De richtsnoeren voor gegevensgebruik zijn beschikbaar op de volgende link:
https://de-de.facebook.com/about/privacy 
Het volledige gegevensbeleid van Facebook is hier te vinden:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy 

Op welke wijze Facebook de gegevens van bezoeken aan Facebookpagina's voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebookpagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebookpagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk verklaard en is ons niet bekend.

Wanneer u een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Facebook. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor "Duitse" IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Facebook slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bv. als onderdeel van de "aanmeldingsmelding"); hierdoor kan Facebook IP-adressen aan individuele gebruikers toewijzen. Als u momenteel als gebruiker bij Facebook bent ingelogd, wordt een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat opgeslagen. Hierdoor kan Facebook bijhouden dat u deze pagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina's. Facebook-knoppen die in websites zijn opgenomen, stellen Facebook in staat uw bezoeken aan deze websitepagina's te registreren en aan uw Facebook-profiel toe te wijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u inhoud of reclame op maat aan te bieden.

Als u dit wilt voorkomen, moet u uitloggen bij Facebook of de functie "ingelogd blijven" uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Zo wordt Facebook-informatie die u rechtstreeks kan identificeren, verwijderd. Zo kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-identificatie bekend te maken. Wanneer u interactieve functies van de pagina opent (Like, Comment, Share, Message, etc.), verschijnt er een Facebook login scherm. Na elke aanmelding bent u weer herkenbaar voor Facebook als specifieke gebruiker.

Voor informatie over hoe u informatie over u kunt beheren of verwijderen, kunt u terecht op de volgende ondersteuningspagina's van Facebook:
https://de-de.facebook.com/about/privacy

Facebook heeft de primaire verantwoordelijkheid op zich genomen voor de verwerking van Insights-gegevens en, onder andere, voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen overeenkomstig artikel 15 en volgende. DS-GVO. Voor informatieverzoeken of andere vragen over uw rechten, zoals het verwijderen van gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Facebook, aangezien alleen zij volledige toegang hebben tot uw gebruikersgegevens. Als wij in dit verband rechtstreeks verzoeken ontvangen, sturen wij die door naar Facebook.

9. duur van de opslag van persoonsgegevens

Wij verwerken en bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden, met name onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Als de gegevens niet langer nodig zijn voor het vervullen van deze doeleinden en onze verplichtingen, worden ze regelmatig gewist, tenzij de - tijdelijke - verdere verwerking ervan nodig is voor de volgende doeleinden:

 • Voldoen aan de bewaarplicht uit hoofde van het handels- en belastingrecht: Met name het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch) en het Duitse Belastingwetboek (Abgabenordnung) moeten worden vermeld. De daar genoemde termijnen voor opslag en documentatie zijn zes tot tien jaar.
 • bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. Volgens §§195 en volgende van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar bedragen, terwijl de normale verjaringstermijn drie jaar bedraagt.
10. verplichting om gegevens te verstrekken

Er is geen verplichting om gegevens te verstrekken. Sommige functies van onze website kunt u dan echter niet gebruiken.

11. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering

Een dergelijke procedure wordt niet gebruikt.

12. wijziging van het privacybeleid

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of door gewijzigde wettelijke of officiële vereisten kan het noodzakelijk worden deze verklaring inzake gegevensbescherming te wijzigen.

13 MADixel

Deze website gebruikt de analysetool MADIXEL van MADMEN Onlinemarketing GmbH (Königsdorfer Straße 25, 82515 Wolfratshausen) om vast te stellen welke bedrijven de website hebben bezocht. De opsporing is uitsluitend beperkt tot bedrijven. MADIXEL vergelijkt het IP-adres van een websitebezoeker met de bekende IP-adressen van bedrijven met behulp van databases, waarvan sommige openbaar toegankelijk zijn. Als er een match is, worden bepaalde algemeen toegankelijke bedrijfsgegevens verwerkt en op een platform aan de website-exploitant ter beschikking gesteld. Het matchen gebeurt via een gecodeerde functie die hashing heet. Toegang van particulieren wordt al vooraf uitgefilterd in een voorselectie. Als het een privé IP-adres is, vindt noch opslag noch identificatie plaats. Er worden geen cookies opgeslagen op de eindapparaten van websitebezoekers. Een cookie wordt alleen geplaatst als de gebruiker niet als bedrijf is geïdentificeerd. Dit geeft het instrument alleen de opdracht geen verdere gegevens te verzamelen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Tracering deactiveren